Menu
Science and research

Grant Projects (ongoing in the year 2011)

View ongoing grants in the year: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Quality of life measurement and its influence to overall survival in hematopoietic stem cell transplantation in CZ

IGA MZd NT 11299 [2010 – 2015]

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
doc. MUDr. Veronika Válková, CSc.

The co-recipient from the transplant center of Institute of Hematology and Blood Transfusion is responsible for anonymous data of patients after autologous and allogeneic hematopoietic stem cells transplant to the database of EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation). This data will be used for characterization of the particular diagnostic groups within the project frame. The main aim of the presenting grant project is to analyze the quality of life (QOL) of the transplanted patients using standardized QOL surveys. The co-recipient´s team consists from a physician and datamanager, who will be responsible for the data collecting using the QOL surveys and their subsequent processing to the Principal investigators team. The main benefit is an expansion of the co-investigators view to the psycho-social perspective of the patients.

DNA fingerprinting u chronické myeloidní leukémie

IGA MZd NT 11555 [2010 – 2014]

doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Pomocí AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) vytvoříme unikátní DNA a DNA methylační fingerprinty pacientů s CML v různých fázích onemocnění s různou odpovědí na léčbu a pomocí shlukové analýzy a analýzy hlavních komponent rozdělíme pacienty se společnými znaky do skupin na genetickém a epigenetickém základě a zhodnotíme míru korelace takového rozdělení se známými sledovanými znaky pacientů, na základě kterých jsou pacienti v současné době hodnoceni pro prognózu a odpověď na léčbu. AFLP profilování umožní vytipovat nové cílové oblasti v DNA pro vývoj nových diagnostických markerů CML. V rámci projektu budeme klinicky validovat analýzy (detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL pomocí preskríningové metody HRM, genová exprese WT1 a jeho isoforem, stupeň fosforylace významných proteinů), které byly úspěšně vyvinuty v rámci našeho projektu IGA MZ ČR NR/8758-3 (2006-2008) “Časné markery rezistence k imatinibu při léčbě chronické myeloidní leukemie“.

Molekulární fenotypizace minimálního poškození transplantované ledviny a její prognostický význam

IGA MZd NT 11227 [2010 – 2014]

Prof. MUDr. Viklický Ondřej, CSc., Institut klinické a experimentální medicíny – Praha
Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

V tomto projektu bude ve 40 vzorcích biopsií štěpů od pacientů po Tx ledviny stanoven celogenomový expresní profil pomocí microarray techniky. Biopsie budou vybrány na základě histopatologického nálezu a stavu funkce štěpu v 1. a 2. roce a po transplantaci (9 s normálním nálezem a zhoršenou fcí + 9 s normálním nálezem a stabilní fcí, 6 s nálezem hraničních změn a zhoršenou fcí + 6 s nálezem hraničních změn a stabilní fcí v protokolární biopsii a 5 s nálezem hraničních změn a zhoršenou fcí + 5 s nálezem hraničních změn a stabilní fcí v časné biopsii do třetího měsíce po Tx). Na základě vyhodnocení dat z microarray bude vybrán set genů pro jednotlivé skupinu determinující. Schopnost predikce osudu transplantované ledviny pomocí námi vybraného setu genů bude ověřena pomocí metody RT-qPCR na „validační skupině“ 80 biopsií štěpů rozděleném ve stejném poměru jako skupiny pro analýzu pomocí microarray techniky.

Studium heterogenity chronické myeloidní leukemie na úrovni profilů aktivních proteinů – využití v prognóze onemocnění

NT/12392 – 4 [2011 – 2014]

zackova

Projekt se bude zabývat studiem heterogenity CML vedoucí k různému průběhu onemocnění a různým odpovědím na léčbu. Zaměříme se na studium heterogenity na úrovni výkonných molekul buněčných procesů, tj. proteinů. Budeme sledovat rozdíly v profilech aktivních proteinů u pacientů s rozdílnou odpovědí na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory. Budeme využívat nejmodernější techniku proteinových arrayí i další proteinové analýzy. Dále budeme sledovat vliv inhibitorů signálních drah na buněčné procesy. Cílem je nalezení prognostických markerů onemocnění v diagnóze i průběhu onemocnění, případně nových terapeutických cílů a výsledné zlepšení individuální léčby pacientů.

Porovnání účinků autologního séra a séra pupečníkové krve po aplikaci pacientům s defekty na povrchu oka

NT 12376-4 [2011 – 2014]

fales
Mgr. Kateřina Jirsová, MUDr. Michalis Palos, prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD.

Projekt spočívá v porovnání účinků autologního séra očních kapek (AS-ok) a očních kapek ze séra z pupečníkové krve (PS-ok) po aplikaci pacientům s těžkými defekty na povrchu oka, především pacientům se syndromem suchého oka. Pacienti budou hodnoceni před a po ukončení tříměsíční aplikace AS-ok či PS-ok. Studie proběhne ve dvou kolech, tj. každý z pacientů bude léčen po dobu 3 měsíců AS-ok či PS-ok a po tříměsíční pauze PS-ok či AS-ok (pořadí přípravku bude náhodně vybráno). Hodnocení bude probíhat klinicky (běžná ambulantní vyšetření povrchu oka – Schirmerův test, vitálni barvení bengálskou červení a čas potřebný k roztržení slzného filmu), laboratorně (hodnocení vzorků získané otiskovou cytologií – denzita buněk epitelu a pohárkových buněk, přítomnost matrixmetaloproteinaz v slzách) a subjektivně pacienty (dotazníkový systém). Závěrem studie bude statisticky zhodnoceno, zda byla účinnější aplikace AS-ok či PS-ok. Zásadním přínosem pro zjištění efektivity léčby bude měření (hyper)osmolarity slz.

Prohloubení znalostí o imunologie chronické myeloidní leukemie: předpoklad vývoje terapeutické vakcíny

NT12363 [2011 – 2014]

vonka
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Určení vlivu chronické myeloidní leukemie (CML) na imunitní profil pacienta v závislosti na způsobu a výsledku léčby. Stanovení antigenního složení leukemických buněk odebraných před zahájením terapie a určení buněčné a humorální imunity proti těmto antigenům a korelace nálezů s klinickým obrazem. Vytvoření matematického modelu pro určení optimální doby pro podání budoucí protinádorové vakcíny. Studie by měla objasnit komplex problémů, které se týkají dosud neznámých aspektů interakce mezi nádorovými buňkami a imunitním systémem pacientů s CML. Tyto poznatky by měly dále pootevřít dveře pro vývoj vakcíny k terapii této nemoci a snad i dalších myeloidních malignit. Znalost imunitního stavu jednotlivých pacientů umožní personalizovat jiné terapeutické postupy a tak přispěje k optimalizaci léčby.

Prevalence HPV infekcí ve vakcinované populaci žen ČR

NT12372 [2011 – 2014]

tachezy

Sledování prevalence HPV typů ve vakcinované populaci žen ČR. Detekce předchozí, současné a persistující HPV infekce sliznice děložního hrdla – přítomnost HPV DNA ve stěru z děložního hrdla a typově specifických protilátek proti vakcinačním typům HPV. Sledování vlivu vakcinace na následnou infekci vakcinačními a příbuznými typy HPV a případný vznik atypií/lézí na děložním hrdle u žen, které byly infikovány vakcinačními typy HPV před aplikací vakcíny.

Studium nového lidského polyomaviru objeveného v karcinomech Merkelových buněk

GAP304/10/1511 [2010 – 2014]

RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.
smahel

Nový lidský polyomavirus, označený jako MCPyV, byl nedávno objeven v karcinomu z Merkelových buněk.  Vysoká četnost výskytu a způsob integrace virové DNA v karcinomu z Merkelových buněk ukazuje že MCPyV může hrát zásadní roli při jeho vzniku. Předkládaný projekt je zacílen na získání znalostí o biologických vlastnostech MCPyV a jeho prevalenci v České republice. Studie zahrnuje konstrukce vektorů  pro produkci jednotlivých virových proteinů v hmyzích a savčích buňkách a přípravu specifických protilátek. Budou studovány vlastnosti virových proteinů, interakce s buněčnými strukturami a funkce. Z hmyzích buněk produkujících proteiny kapsidy budou připraveny pseudokapsidy (VLPs) a použity jako antigen k testování protilátek proti polyomaviru MCPyV u imunokompetentních a imunosuprimovaných jedinců z České republiky. V DNA izolované ze vzorků karcinomu z Merkelových buněk bude zjišťována přítomnost DNA viru MCPyV.    

Vztah virové etiologie nádorů orofaryngu k úspěšnosti jednotlivých léčebných modalit

NT12483 [2011 – 2014]

prof. MUDr. Roman Kostřica, FN u sv. Anny, Brno
tachezy, doc. MUDr. Jan Klozar, CSc., FN Motol

Stanovení HPV ve vzorku oroforyngealního dlaždicobuněčného karcinomu před léčbou selektuje skupinu pacientů s HPV pozitivními a negativními nádory. V obou skupinách bude zjišťována léčebná odpověď a přežiti v závislosti na léčebných modalitách (chemoterapie, radioterapie, chemoradioterapie, biologická léčba monoklonální protilátkou, chirurgie). Bude zkoumáno, zda prognostická výhoda HPV pozitivity je vázána na způsob léčby. Předpokládáme, že HPV pozitivní pacienti aby do budoucna mohli profitovat z méně intenzivní konzervativní terapie při zachování stejné prognózy. HPV status by se v krátkém časovém horizontu mohl stát významným nástrojem pro stratifikaci léčby. Detekovány budou přímé (HPV DNA, HPV mRNA genu E6 a E2) a nepřímé (exprese proteinů p53 a p16) markery aktivní virové infekce a bude srovnána senzitivita metod stanovujících přítomnosti HPV DNA –PCR a ISH. Účelem je zjištění optimální diagnostické metody pro klinickou praxi k selekci pacientů s HPV pozitivními nádory hlavy a krku.

Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových kmenových buněk

IGA MZd NT 11541 [2010 – 2013]

smahel

Vývoj DNA vakcín proti transkripčním faktorům SOX2 a NANOG, které jsou nezbytné pro sebeobnovu nádorových kmenových buněk u různých typů lidských nádorů. Zvýšení imunogennosti těchto vakcín přidáním buněčných lokalizačních signálů a sekvencí z genu tetanového toxinu kódujících silné pomocné epitopy. Analýza vlivu xenogenních genů na imunogennost vakcín. Snížení potenciální onkogennosti SOX2 a NANOG mutagenezí jaderných lokalizačních signálů a odstraněním jejich iniciačních kodonů u fúzních genů. Protinádorový účinek připravených DNA vakcín bude testován na myších nádorových modelech s použitím buněčných linií embryonálních karcinomů.

Development of a Novel Recombinogenic Technique for Chloroplast Transformation and its Use for Production of human papillomavirus E7 Protein in Plants

IAA500960903 [2009 – 2012]

Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
ludvikova

Our aim is to develop more efficient method for plant chloroplast transformation using biolistic bombardment with linear DNA vectors together with chloroplast cassettes expressing bacteriophage lambda Red proteins. The idea stems from experiments with targeted insertion mutagenesis in yeast, cyanobacteria, and E. coli, where DNA ends promote recombination, and lambda Red proteins Exo, Beta, and Gam are very efficient in short recombinogenic ends protection and processing. Linear vectors can be generated conveniently as PCR products with synthetic primer ends that are homologous to sequence targets in the chloroplast genome. Chloroplast vectors will carry marker genes and also human papillomavirus oncogene E7 in the form of highly immunogenic but nononcogenic fusion E7GGG/GUS. It is our goal to obtain transplastomic plants producing this antigen with potential use as therapeutic vaccine. Viral antigens produced in plants will be assayed with antibodies and tested in mice.

Studium nového lidského polyomaviru objeveného v carcinomech Merkelových buněk

GA ČR P304/10/1511 [2010 – 2012]

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
sroller

Nový lidský polyomavirus, označený jako MCPyV, byl nedávno objeven v karcinomu z Merkelových buněk. Vysoká četnost výskytu a způsob integrace virové DNA v karcinomu z Merkelových buněk ukazuje že MCPyV může hrát zásadní roli při jeho vzniku. Předkládaný projekt je zacílen na získání znalostí o biologických vlastnostech MCPyV a jeho prevalenci v České republice. Studie zahrnuje konstrukce vektorů pro produkci jednotlivých virových proteinů v hmyzích a savčích buňkách a přípravu specifických protilátek. Budou studovány vlastnosti virových proteinů, interakce s buněčnými strukturami a funkce. Z hmyzích buněk produkujících proteiny kapsidy budou připraveny pseudokapsidy (VLPs) a použity jako antigen k testování protilátek proti polyomaviru MCPyV u imunokompetentních a imunosuprimovaných jedinců z České republiky. V DNA izolované ze vzorků karcinomu z Merkelových buněk bude zjišťována přítomnost DNA viru MCPyV.

Studium aberantně metylovaných genů u pacientů s MDS a AML pomocí DNA metylačních arrayí

MŠMT OC 10042 [2010 – 2012]

RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

Studium metylace promotorových oblastí genů u pacientů s MDS a AML pro sledování progrese AML a transformace MDS do AML. Využítí DNA metylační arrayí k ověření metylačního statusu genů vytipovaných na základě našich předchozích výsledků a výsledků publikovaných v recentní literatuře z celogenomových tzv. highthroughput DNA metylačních arrayí. Na základě našich výsledků z DNA metylačních arrayí vybereme geny vhodné pro další sledování, otestujeme je pomocí bisulfitového sekvenování a následně zavedeme metody vhodné pro rutinní sledování metylace DNA, jako je metoda metylačně specifické real-time PCR (MethyLight) a metylačně specifická high resolution melting analýza (MS-HRM). Chceme nalézt nejvhodnější biomarkery pro určení prognózy pacientů s MDS a AML.

Development of a Novel Recombinogenic Technique for Chloroplast Transformation and its Use for Production of human papillomavirus E7 Protein in Plants

COST Action BM0801 [2010 – 2012]

haskovec

Molecular analysis of epigenetic changes in AML and MDS patients for prognosis, progression and monitoring of treatment of the patients. Comparison of methylation in promotor parts of selected genes at diagnosis and during treatment of AML and MDS patients. Methods: DNA methylation arrays, bisulfite sequencing, methylation-specific PCR in real-time.

Effect of vaccination in patients with recurrent respirátory papillomatosis – can we improve the quality of life of these patients?

Merc & Dohme s.r.o. IIS ID 37651 [2011 – 2016]

tachezy
MUDr. Jitka Vydrová – Medical Healthcom., s.r.o., Hlasové centrum, Praha

Phase III b clinical study. The main objective of the study will be to evaluate the impact of the tetravalent HPV vaccine on the occurrence of recurrent papillomatous lesions and remission duration in patients with recurrent respiratory papillomatosis (RRP). Secondary objectives will be to determine the HPV type involved in a RRP lesion and to monitor the levels of antibodies against the vaccine antigens or immune system components in the blood serum.

Typově specifická prevalence HPV ve screeningové populaci žen

IGA MZd NS10/656-3/2009 [2009 – 2011]

tachezy

Zjištění věkově závislé prevalence HPV ve stěru z děložního hrdla v populaci žen v ČR, které se účastní preventivních gynekologických vyšetření (oportunního screeningu), zjištění rozložení typů HPV v této skupině žen a porovnaní HPV nálezů ve skupině žen bez klinického nálezu a žen se suspektním nebo patologickým nálezem na děložním hrdle, rekrutujících se z této screeningové populace. Porovnat běžně používanou metodu detekce vysoko-rizikových (HR) typů HPV a vysoce specifickou a citlivou metodu detekce a typizace HPV z hlediska detekce spektra HR HPV vyskytujících se v české populaci.

Origin of childhood leukaemias

IGA MZd NT 12328-5 [2011 – 2015]

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., 2. LF UK Praha
fales

Dr Ivan Fales and Dr Šárka Rahmatová are working in the Cord Blood Bank Czech Republic (CBB) as medical doctors and coordinators. They are responsible for related and unrelated part of CBB, for selection of mother-donors, for processing, cryopreservation and long-term storage of the cord blood grafts. Further more, they are responsible for the control of the processed grafts and for submission of the completely tested grafts to the Czech Stem Cells Registry (CSCR). The cord blood grafts are offered through CSCR for searches and transplantations. CBB Czech Republic closely cooperates with CSCR on selection and shipment of cord blood grafts for transplantation and also for elimination of the grafts in case of the child's (donor's) illness. In this project CBB will be responsible for the collection of cord blood samples of donors (mothers) with signed informed consent and for elimination of the cord blood grafts from the CSCR including the cases of haematological malignancy of the donor child. In these cases the cord blood samples and the grafts will be handed over to the CLIP laboratories for research purposes.

Očkování proti HPV u pacientů s rekurentní laryngální papillomatózou – je možné zlepšit kvalitu jejich života?

Merck & Dohme s.r.o. IIS ID 37651 [2011 – 2021]

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
MUDr. Jitka Vydrová – Medical Healthcom., s.r.o.,, Hlasové centrum, Praha

Klinická studie fáze III b. Hlavním cílem studie bude ověřit vliv očkování tetravalentní HPV vakcínou na vznik rekurentních papillomatozních lézi a interval remisí u pacientů s RRP. Vedlejšími cíli bude zjištění typu HPV v lézi RRP, sledování hladin protilátek proti HPV antigenům obsaženým ve vakcíně, případně složkám imunitního systému v odebraném s


Quick contact

Head of Science and Research Division
Tel:+420 221 977 208

Deputy head of Science and Research Division
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Secretary
Tel:+420 221 977 247


Opening hours

Ambulance
Mo – Fr: 7:00–18:00
Weekends: 9:00–13:00

Donors
Mo – Fr: 7:00–10:30

Visitors
Inpatient department
Mo – Fr: 13:00–18:00

ICU and Transplant unit
Mo – Fr: 14:00–17:00

How to find us

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
(​Institute of Hematology and Blood Transfusion)

U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

The nearest underground station: Karlovo náměstí (line B)

The nearest tram station: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

The nearest bus station: U Nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

How to get here