Menu
ÚHKT

Etická komise

 

Etická komise (EK) Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je nezávislou komisí ustavenou ředitelem, která dbá na zajišťo­vání a ochranu práv a zachování důstojnosti, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto ústavu léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo pregraduální či postgraduální výuky. Etická komise byla ustavena a pracuje podle jednacího řádu v souladu se správnou klinickou praxí (GCP) a platnými právními předpisy.

Členy EK jsou zdravotníci i osoby bez zdravotnického vzdělání. Nejméně jeden člen není v pracovním poměru nebo závislém postavení k ÚHKT. Funkční období člena je 5 let s možností prodloužení. Podrobnější podmínky funkce EK stanovují písemné standardní operační postupy. Na vyžádání je lze zadavateli klinického hodnocení poskytnout.

Komise posuzuje etické otázky navrhovaných studií a akademického výzkumu, vydává stanovisko k provádění veškerého klinického hodnocení (KH) v ÚHKT. EK vykonává dohled nad průběhem klinického hodnocení zejména z hlediska bezpečnosti a zachovávání práv subjektů hodnocení.

EK se schází minimálně jednou za dva měsíce, podle potřeby častěji. Na nejbližším zasedání EK jsou projednány všechny žádosti došlé alespoň 10 dní před datem zasedání. Zasedání EK se mohou zúčastnit i přizvaní hosté, jednání je neveřejné. Z každého zasedání EK je učiněn písemný zápis obsahující rovněž záznam o rozhodnutí EK. Komise vydává své písemné stanovisko v případě klinického hodnocení do 10 dní žadateli, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a multicentrické EK, v případě projednání dodatků ke KH do 7 dní.

​Termíny zasedání Etické komise ÚHKT:

 

27.7.2023

14.9.2023

19.10.2023

7.12.2023

 

 

Poplatky