Menu
ÚHKT

Poplatky

Platby jsou určeny na úhradu nákladů, spojené s činností Etické komise ÚHKT (provoz kanceláře EK, náklady související s posuzováním a projednáváním studie a její administrací). Zřizovatel Etické komise ÚHKT požaduje od zadavatelů žádostí o souhlasné stanovisko ke klinickému hodnocení léčiv úhradu administrativních a jiných nákladů za projednání žádosti v této výši:

Projednání nového klinického hodnocení:

A) Projednání základní dokumentace studie: 12 000 Kč bez DPH
(projekt studie, Investigator's Brochure, CRF, pojištění studie, životopis hlavního řešitele, informace pro pacienta, informovaný souhlas)

B) Projednání doplňků ke klinické studii:

  • Amendement protokolu a související dokumentace: 3 - 5 000 Kč bez DPH (dle náročnosti změn v dokumentaci)
  • Nový informovaný souhlas pacienta: 1 000 Kč bez DPH
  • Nová Investigator's Brochure: 3 000 Kč bez DPH

 C) Zkouška zdravotnického prostředku: 12 000 Kč bez DPH


Osvobození od úhrady

Od úhrady jsou osvobozeny grantové studie v rámci národních i mezinárodních vědeckovýzkumných programů.

Prosíme, abyste k předloženým dokumentům uvedli fakturační údaje:

  • název a adresu firmy
  • IČ, DIČ
  • adresu, na kterou zašleme fakturu
  • další nezbytné údaje pro fakturaci

K poplatku za projednání žádosti bude připočteno DPH v zákonné výši.
Platby musí být prováděny pouze na základě faktury, a to převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1, č. účtu 31438021/0100.