Menu
ÚHKT

Rovné příležitosti a gender

Zobrazit akce, novinky a informace.

 

Plán rovných příležitostí a genderové rovnosti – ÚHKT

V období ledna až března 2022 proběhl v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) genderový audit dle Standardu Genderového auditu Úřadu vlády České republiky a v návaznosti na evropskou politiku a cíle genderové rovnosti. Proto, aby proces co nejvíce reflektoval reálný stav, rozhodlo se vedení ÚHKT zadat audit externí společnosti, Otevřená Společnost, o.p.s., která se specializuje na genderovou politiku a provádí genderové audity.

Důvodů pro audit bylo hned několik,

  • od 2022 povinnost žadatelů do evropských grantů uvést, zda jejich instituce má plán genderové rovnosti (Horizon Europe_Gender Equality Plan - kritéria)
  • pro grantové projekty GA ČR realizované od roku 2023 povinnost doložení existujícího plánu genderové rovnosti (podobný směr lze očekávat také u ostatních národních poskytovatelů)
  • stát se zaměstnavatelem na evropské úrovni a aktivně se podílet na zlepšení pracovních podmínek a příležitostí pro své zaměstnance, slaďování pracovního a osobního života, mezinárodní mobilitě a dalších aspektech HR politiky

Součástí auditu byla,

analýza veřejných a neveřejných institucionálních podkladů a dále pak kvalitativní (fokusní skupiny a individuální polostrukturované rozhovory) a kvantitativní (dotazníkové šetření) výzkum.
Zaměstnanci, včetně manažerů a členů vedení ÚHKT, měli možnost vyjádřit se například k pracovnímu prostředí, slaďování osobního a profesního života, možnosti vzdělávání a profesního růstu a dalších témat personální a genderové politiky.

Audit byl zaměřen na pět stěžejních oblastí,

  • Nábor a výběr pracovních sil, propouštění zaměstnaných
  • Vertikální a horizontální struktura pracovních sil a kariérní politika
  • Hodnocení, odměňování a vzdělávání
  • Rodině přátelské pracovní prostředí (work-life balance programy)
  • Organizační kultura

Audit ukázal,

pozitivní stránky ÚHKT jako zaměstnavatele, ale poukázal také na rezervy, na které se ÚHKT zaměří v rámci nově sestaveného Plánu rovných příležitostí a genderové rovnosti v nadcházejících 5 letech. Tento Plán, vycházející z výsledků a doporučení genderového auditu, má 4 fáze - analýzu/audit, vytvoření plánu, implementaci a hodnocení. V jaké fázi se ÚHKT nachází, naleznete v harmonogramu plánu (najdete níže v sekci Důležité dokumenty). 

Ambiciózní plán ÚHKT tímto nekončí,

dalším plánem ÚHKT je se ucházet o HR Awards v příštích letech.

Důležité dokumenty

Zdroje

Kontakty:

Externí ombudsmanka pro zaměstnance ÚHKT​
Mgr. et Mgr. Zuzana Řeháková Šustková:​
Mail: rehakova.zuzana@centrum.cz
Tel: +420 731 533 176

Mgr. Řeháková Šustková se přes 20 let specializuje na oblast personálního poradenství ve zdravotnictví a s ÚHKT dlouhodobě spolupracuje.