Menu
ÚHKT

Seznam aktivních klinických studií v ÚHKT

Kód studie Číslo protokolu Fáze Popis Hlavní zkoušející Nábor
EudraCT 2018-004789-32 UHKT-CAR19-01 ID NCT05054257 1 Klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti autologních CART19 lymfocytů u pacientů s relabovanou nebo refrakterní akutní B-lymfoblastovou leukemií (B-ALL) nebo s relabovaným či refrakterním B-buněčným non-Hodgkinským lymfomem (B-NHL). Otevřená studie fáze I se zvyšující se dávkou.

MUDr. Jan Vydra, Ph.D. 

jan.vydra@uhkt.cz 

ano
EudraCT 2017-004577-14 Protocol 20177519 Blina-Cell ? Jeden cyklus blinatumomabu následovaný vysokodávkovanou chemoterapií v indukční léčbě Ph-negativní akutní lymfoblastové leukemie dospělých.

doc. MUDr. Mgr.

Cyril Šálek, Ph.D. 

cyril.salek@uhkt.cz

?
EudraCT 2019-004540-29 Protocol ID 04554459 Pona-Cell ? Ponatinib v kombinaci s redukovanou chemoterapií v první linii léčby dospělých pacientů s Ph-pozitivní akutní lymfoblastovou leukemií.

doc. MUDr. Mgr.

Cyril Šálek, Ph.D. 

cyril.salek@uhkt.cz

?

 

EudraCT 2018-004789-32, UHKT-CAR19-01 ID NCT05054257: Klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti autologních CART19 lymfocytů u pacientů s relabovanou nebo refrakterní akutní B-lymfoblastovou leukemií (B-ALL) nebo s relabovaným či refrakterním B-buněčným non-Hodgkinským lymfomem (B-NHL). Otevřená studie fáze I se zvyšující se dávkou. (Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Vydra, Ph.D., jan.vydra@uhkt.cz )

Eudra CT 2017-004577-14, Protocol 20177519 Blina-Cell: Jeden cyklus blinatumomabu následovaný vysokodávkovanou chemoterapií v indukční léčbě Ph-negativní akutní lymfoblastové leukemie dospělých. (Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., cyril.salek@uhkt.cz)

EudraCT 2019-004540-29, Protocol ID 04554459 Pona-Cell: Ponatinib v kombinaci s redukovanou chemoterapií v první linii léčby dospělých pacientů s Ph-pozitivní akutní lymfoblastovou leukemií. (Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., cyril.salek@uhkt.cz)

EudraCT 2016-004942-27, EWALL-INO; P16/11: Studie fáze 2 s inotuzumabem ozogamicinem (INO) v kombinaci s chemoterapií v léčbě starších pacientů s Ph-negativní CD22+ akutní B-lymfoblastickou leukemií. (Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., cyril.salek@uhkt.cz)

EudraCT 2017-002331-41, HaploMUD: Alogenní transplantace krvetvorby od shodného nepříbuzného dárce versus haploidentického příbuzného dárce se shodnou GVHD profylaxí u pacientů s akutní leukemií. Prospektivní evropská randomizovaná studie. (Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc., marketa.markova@uhkt.cz)

EudraCT 2022-000302-10, ÚHKT-COVID19: Význam specifické T buněčné odpovědi po vakcinaci proti SARS-CoV2 pro leukemické pacienty se sníženou imunitou. (Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc., marketa.markova@uhkt.cz)

EUPAS17848, Protocol 20150136: Observační studie zaměřená na bezpečnost a účinnost blinatumomabu, jeho použití a léčebné postupy (Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., cyril.salek@uhkt.cz)

EudraCT 2017-003190-34, Protocol ACE-563-MDS-002: Otevřené randomizované klinické hodnocení fáze 3 pro srovnání účinnosti a bezpečnosti luspaterceptu (ACE-536) oproti epoetinu alfa při léčbě anémie způsobené myelodysplastickým sydromem (MDS) s velmi nízkým, nízkým nebo středním rizikem IPSS-R u pacientů dosud neléčených ESA, kteří potřebují transfúzi červených krvinek. (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

EudraCT 2015‐004856‐24, Protocol AC220-A-U302: Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku Quizartinib (AC220) podávaného v kombinaci s indukční a konsolidační chemoterapií a jako udržovací léčba u pacientů ve věku 18 až 75 let s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií FLT3-ITD (+) (QuANTUM-First)(Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Vydra, Ph.D., jan.vydra@uhkt.cz)

EudraCT 2012-003457-28, Protocol CC-486-AML-001: Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního Azacitidinu plus nejlepší podpůrné péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržovací léčby u pacientů s akutní myelodní leukemií v úplné remisi. (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

NTC02053480, Protocol AG348-C-008: Dlouhodobá globální observační studie u pacientů s nedostatkem pyruvátkinázy. (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

EudraCT 2019-002089-11, Protocol CMBG453B12301: Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze III k posouzení účinků azacitidinu v kombinaci s MBG453 nebo samostatně při léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem podle kritérií IPSS-R nebo s chronickou myelomonocytární leukemií – 2 (CMML-2). (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

EU/1/13/839/002, Protocol Ponderosa: Observační studie k léčbě ponatinibem (Iclusig®) u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) ve všech fázích. (Hlavní zkoušející: MUDr. Hana Klamová, CSc., hana.klamova@uhkt.cz )

EudraCT 2019-002217-19, Protocol M19-708: Randomizované otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s dvěma rameny hodnotící venetoclax a azacitidin oproti nejlepší podpůrné péči v udržovací léčbě u pacientů s akutní myeloidní leukemií při první remisi po konvenční chemoterapii (VIALE-M). (Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., cyril.salek@uhkt.cz)

EudraCT 2019-003221-16, Protocol HALF: Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící v celonárodním měřítku efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkináz po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi. (Hlavní zkoušející: MUDr. Hana Klamová, CSc., hana.klamova@uhkt.cz)

EudraCT 2020-000744-55, Protocol M15-954 (Verona): Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost venetoklaxu v kombinaci s azacitidinem u pacientů s nově diagnostikovaným myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (MDS s vyšším rizikem). (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

EudraCT 2019-000720-17, Protocol MOM-M281-006: Účinnost a bezpečnost přípravku M281 u dospělých pacientů s teplou formou autoimunní hemolytické anémie: multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení. (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

EudraCT 2020-000597-26, Protocol BO42161: Randomizovaná nezaslepená aktivně kontrolovaná multicentrická studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost crovalimabu ve srovnání s eculizumabem u dospělých a dospívajících pacientů s PNH v současnosti podstupující léčbu inhibitory komplementového systému. (Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jaroslav.cermak@uhkt.cz)

 EudraCT 2019-002621-30, Protocol M19-603: Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost venetoclaxu v kombinaci s azacitidinem po alogenní transplantaci kmenových buněk u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) (VIALE-T). (Hlavní zkoušející: MUDr. Jan Vydra, Ph.D., jan.vydra@uhkt.cz )

EudraCT 2022-000995-21, Protocol CABL001J12302: Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze III snášenlivosti a účinnosti perorálního asciminibu v porovnání s nilotinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií s pozitivním filadelfským chromozomem v chronické fázi. (Hlavní zkoušející: MUDr. Hana Klamová, CSc., hana.klamova@uhkt.cz)

EudraCT 2022-001177-31, Protocol EFC16521 MAYARI: Otevřená, jednoramenná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost kaplacizumabu a imunosupresivní léčby bez terapeutické výměny plazmy v první linii u dospělých s imunitně zprostředkovanou trombotickou trombocytopenickou purpurou (Hlavní zkoušející: viera.pohlreichova@uhkt.cz )


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete