Menu
ÚHKT

Informace pro pacienty - Biobanking

Informace pro pacienty, kteří poskytli souhlas s poskytnutím vzorků biologického materiálu k vědeckému výzkumu

Úvodní informace

Vědecký výzkum vzorků biologického materiálu ve spojení s jejich zdravotními záznamy je jedním z nejdůležitějších kroků pro pochopení příčin a průběhu krevních onemocnění, a také pro vývoj nových vyšetřovacích postupů a léčebných metod. Budeme skladovat Vaše biologické vzorky, které jsme získali jako součást Vašeho vyšetření nebo léčby v ÚHKT, a které již nejsou potřebné pro další lékařskou péči. Použití vzorků pro výzkum může také nastat přímo bez předchozího skladování. Za tímto účelem jsou vzorky odebrané z krve či z jiných tkání (biologické vzorky) shromažďovány a skladovány v zařízení označovaném jako Biobanka. Mezi hlavní činnosti Biobanky patří sběr a dlouhodobé uchovávání biologických vzorků od pacientů i zdravých jedinců, sběr důležitých dat charakterizující dané vzorky, a sdílení vzorků mezi výzkumnými pracovišti. Vzorky jsou zpracovávány a skladovány podle standardních operačních postupů, což zajištuje jejich dlouhodobé skladování ve vysoké kvalitě. Všechny informace o dárcích jsou v databázi uloženy v pseudoanonymizované podobě z důvodu maximální ochrany osobních údajů. V databázi Biobanky jsou shromažďovány také údaje o zdravotním stavu dárců biologického materiálu, které jsou důležité pro vyhodnocení výsledků budoucího výzkumu. Činnost Biobanky probíhá v souladu s platnými právními předpisy a respektuje etické principy biomedicíny. Uložení Vašich vzorků biologického materiálu do ÚHKT Biobanky je bezplatné. Nebudou Vám účtovány žádné poplatky související se skladováním či manipulací vzorků. Zároveň Vám nevznikne nárok na žádnou odměnu za poskytnutí vzorků do Biobanky a nebudou Vám hrazeny žádné výdaje. Vaše vzorky biologického materiálu budou použity pouze pro výzkumné účely. Vzorky nikdy nebudou předmětem prodeje. Výsledky výzkumu však mohou někdy vést k vývoji například genetického testu, léku, nebo jiného komerčního produktu. V tomto případě nebudete mít žádný nárok na finanční kompenzaci související s prodejem takového produktu.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 00023736, se sídlem U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha – Nové Město (dále též „správce“ anebo „ÚHKT“)

Jaké údaje o vás zpracováváme v souvislosti s uchováním biologického materiálu?

Vzorky biologického materiálu jsou v Biobance uchovávány výhradně v pseudonymizované podobě, tzn. za použití bezvýznamového číselného kódu, který nedovoluje přímou identifikaci konkrétní osoby. Konkrétní osobu může identifikovat pouze kompetentní osoba Biobanky ÚHKT.  V rámci vědecko-výzkumné činnosti zpracováváme údaje o vašem zdravotním stavu, a to pouze v nezbytném rozsahu, zejm. informace o stanovené diagnóze, informace o vašem pohlaví a věku. Vědecko-výzkumné záznamy jsou vedeny odděleně od zdravotnické dokumentace. Výsledky z vědecko-výzkumné činnosti nejsou vedeny ve zdravotnické dokumentaci dárce biologického materiálu.

 

Proč vaše osobní údaje v Biobance zpracováváme a předáváme i jiným výzkumným institucím a jaký je k tomu právní důvod?

Aby bylo možné i v budoucnu dále zlepšovat léčbu pacientů je nutné umožnit další vědecký výzkum. Výzkum humánních vzorků je jedním z nejdůležitějších kroků pro pochopení příčin a průběhu krevních onemocnění. Dále také pro vývoj nových vyšetřovacích a léčebných metod a diagnostiky. Ke vzorkům, které budou poskytnuty jiným výzkumným institucím na základě žádosti a schvalovacího procesu v ÚHKT budou poskytnuty pseudonymizované osobní údaje v nezbytném rozsahu.

Zpracování vašich osobních údajů je tak nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu spočívajícího ve výzkumu v této oblasti dle čl. 6 odst. 1 písm. e) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. j) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše plné identifikační údaje jsou důvěrně zpracovány pouze v ÚHKT a nejsou nikdy nikomu poskytovány. ÚHKT může na základě oficiální žádosti jiné výzkumné instituce sídlící na území EU vzorky v pseudonymizované podobě poskytnout. Vědecká rada ÚHKT Biobanky vždy důkladně přezkoumá každou žádost, ta bude také kontrolována Etickou komisí ÚHKT. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo region EU. Do třetích zemí mohou být předávána pouze anonymizovaná data, tedy data, která již vůbec nelze přiřadit k vaší osobě a která nejsou osobními údaji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu potřebnou pro účely vědeckého výzkumu. Prosím vezměte na vědomí, že v mnoha případech jsou to i desítky let.

Práva subjektu údajů

Jako subjektu údajů vám právní předpisy o ochraně osobních údajů přiznávají celou řadu práv. Některá z nich jsou však omezena povahou důvodu zpracování osobních údajů. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na výmaz

V určitých případech můžete jako subjekt údajů uplatnit právo na výmaz svých osobních údajů neboli právo být zapomenut. Pokud jde o zpracování v databázi (registru), budete moci toto právo uplatnit pouze v případech, kdy vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, tedy vědeckého výzkumu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování vašich osobních údajů probíhá za účely vědeckého výzkumu, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů však nemůžete využít v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali za účelem splnění vědeckého záměru ve veřejném zájmu.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Uplatněním práv, která byla doposud uvedena, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2,
  • e-mailem na e-mailové adrese poverenec@uhkt.cz,
  • telefonicky na infolince 737 231 544.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.