Menu
Vzdělávání

Postgraduální profesní vzdělávání

ÚHKT je výukovým pracovištěm Subkatedry hematologie a transfuzního lékařství IPVZ s akreditací vyššího stupně pro vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství (pro lékaře) a v oboru Klinická hematologie a transfuzní léčba pro VŠ nelékaře (jiné odborné pracovníky). Vedoucím Subkatedry hematologie a transfuzního lékařství je prof. MUDr.Jaroslav Čermák,CSc., jenž je současně náměstkem ředitele ÚHKT pro vzdělávání a rozvoj a garantem pro postgraduální vzdělávání lékařů v hematologii a transfuzním lékařství na 1.LF UK.

Subkatedra se podílí na vzdělávání v hematologii a transfuzním lékařství též v dalších lékařských i nelékařských oborech, kde je hematologie součástí vzdělávacího programu. Na vzdělávání se podílí řada pracovníků ze všech úseků ÚHKT.

Postgraduální vzdělávání lékařů

ÚHKT jako akreditované pracoviště pro postgraduální vzdělávání umožňuje stáže v oboru hematologie a transfuzní lékařství jednak pro obory, kde je hematologie součástí předatestačního vzdělávání před ukončením základního kmene, jednak poskytuje jako akreditované pracoviště vyššího stupně specializované stáže pro obory, kde je hematologie a transfuzní lékařství součástí specializační výuky po ukončení kmene před specializační atestací. Jedná se zejména o pobyt ve specializovaných laboratořích (cytogenetika,průtoková cytometrie, molekulární genetika, morfologie a cytochemie, koagulace, imunohematologie ) a na specializovaných odděleních (transplantační jednotka, separace krevních elementů). Stáže se uskutečňují na základě trojstranných smluv mezi ÚHKT, vysílající organizací a školencem, resp. dvojstranných smluv, pokud školence nevysílá žádná organizace, která stáž hradí.

Postgraduální vzdělávání jiných odborných pracovníků (vysokoškoláků nelékařů) - JOP

ÚHKT jako akreditované pracoviště vyššího typu umožňuje v rámci specializační fáze postgraduálního vzdělávání JOP předepsaný pobyt na specializovaných odděleních a laboratořích (cytogenetika,průtoková cytometrie, molekulární genetika, morfologie a cytochemie, koagulace, imunohematologie ). Stáže se uskutečňují na základě stejných smluv, jako je uvedeno v odstavci postgraduální vzdělávání lékařů.

Na postgraduálním vzdělávání v jiných oborech (virologie, molekulární genetika, klinická biochemie) se podílejí někteří vysokoškoláci, kteří mají požadovanou kvalifikaci i v daných oborech. Funkce školitele pro postgraduální vzdělávání lékařů i JOP se řídí požadavky vydanými MZd.

Postgraduální vzdělávání vědeckých pracovníků

Postgraduální vědecká příprava je organizována ve spolupráci s 1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (UK) a s dalšími univerzitními pracovišti. Na jednotlivých odděleních ÚHKT jsou školeni doktorandi a diplomanti a je zajišťováno vedení jejich disertačních, magisterských diplomových a bakalářských prací odborníky ve spolupráci se školiteli doktorandů a diplomantů. Někteří vysokoškoláci z ÚHKT s požadovanou kvalifikací jsou členy oborových rad pro postgraduální vědeckou výchovu různých fakult UK a někteří působí jako školitelé doktorandů a diplomantů. Seznam školitelů je možné nalézt zde


Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete