Menu
Laboratoře

NRL pro poruchy hemostázy

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT

Národní referenční laboratoře (NRL) pro poruchy hemostázy byla zřízena v roce 1993 a navazuje na vysoce specializovanou práci Laboratoře pro poruchy hemostázy

Náplň laboratoře je rozdělena na:

Expertní činnost

Provádí konziliární činnost v diagnostice poruch hemostázy a laboratorní diagnostice pro celou Českou republiku.  Zavádí nové metody a postupy při vyšetřování poruch hemostázy včetně mol. genetických příčin vrozených poruch hemostázy. Spolupracuje s centry pro léčbu trombózy a hemostázy, pomáhá při zavádění nových metod. Připravuje přednášky o nových vyšetřovacích metodách a o problémech a chybách ve stávajících metodách. Od roku 1993 spravuje Národní registr nemocných s vrozenými poruchami koagulace. 

Kontrolní činnost

Od roku 1996 organizuje každoročně mezilaboratorní porovnávání vzorků pro kontrolu kvality „Stanovení mutace faktoru V Leiden, protrombinového genu 20210A, PAI-14G/5G, 677T a 1298C v MTHFR genu“ a připravuje pro ni kontrolní materiál. Má supervizi a připravuje materiál EKK pro SEKK (SEKK spol. s r.o., Pardubice) ve specializovaných koagulačních metodách. Supervizuje cykly EKK SEKK v hemokoagulaci a komentuje výsledky. Spolupracuje se SUKL při kontrole kvality léčebných přípravků (např. FVIII, VWF, AT).

Spolupráce se zahraničními organizacemi

Pravidelně se zúčastňuje testování mezinárodních kalibračních materiálů pro rutinní i vysoce specializované metody, které je organizované ISTH, NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) nebo UK NEQAS. Spolupracuje na mezinárodních laboratorních studiích, které monitorují např. nová antikoagulancia, nové druhy léčby hemofilie nebo vzácných poruch hemostázy

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete