Menu
Věda a výzkum

Domácí projekty

 1. AZV NU21-07-00225 „Spektrum somatických mutací detekovaných NGS a jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky dospívajících a mladých dospělých pacientů s Ph pozitivními leukémiemi“ (2021-2025)
 • Cílem projektu je komplexně analyzovat genom na přítomnost somatických mutací, identifikovat místa častých vzniků mutací a stanovit mutační spektrum spojené se špatnou prognózou a odpovědí na léčbu u adolescentních a mladých dospělých (AYA) pacientů s CML a Ph+ ALL. Do studie budou zahrnuty i dětští a dospělí pacienti k vyšetření podobností a rozdílů s biologií zmíněných leukemických onemocnění u AYA.

 

 1. GAČR 18-18407 „Epigenetické, genetické a molekulární faktory potřebné pro mutagenezi onkogenu BCR-ABL1 v průběhu léčby Ph pozitivních buněk inhibitorem tyrosinkináz“ (2018-2021)
 • Předmětem řešení projektu je identifikace genetických, epigenetických a environmentálních mechanismů potřebných pro mutagenezi v kinázové doméně BCR-ABL1 a v dalších onkogenech u buněčných linií a primárních buněk CML vystavených působení imatinibu.
 • Studujeme hypotézu, že rozvoj mutací (nesoucích rezistenci k léčbě) v kinázové doméně BCR-ABL1 a v dalších onkogenech není pouhou selekcí a expanzí již existujících premutovaných klonů, ale jde o proces získání mutací de novo vyžadující deregulaci molekulárních mechanismů buněčné reakce na poškození DNA a jejích oprav.

 

 1. AZV 15-31540A „Molekulární detekce chronické myeloidní leukémie pomocí pacient-specifické fúze genu BCR-ABL1: dopad na efektivitu léčby“ (2015-2018)
 • Předmětem řešení projektu je molekulární detekce chronické myeloidní leukémie prostřednictvím kvantifikace pacient-specifických fúzí genu BCR-ABL1 na DNA úrovni. Cílem je získat přesnější informaci o průběhu CML v určitých fázích léčby inhibitory tyrozinových kináz (TKI) než umožňuje standardní monitorování hladiny BCR-ABL1 transkriptu.
 • Budeme studovat hypotézu, že hladina BCR-ABL1 pozitivních buněk v době diagnózy a časně po zahájení léčby stratifikuje pacienty, kteří na zvoleném TKI dosáhnou stabilní hluboké molekulární odpovědi, a pacienty, kteří jsou v riziku selhání stávající léčby a kteří mohou profitovat z její časné změny.
 • Předpokládáme, že zcela klíčovou roli pak bude mít kvantifikace BCR-ABL1 na úrovni DNA u pacientů v hlubokých molekulárních odpovědích, u kterých je léčba TKI vysazována.
 • Projekt svým řešením přispěje k personalizaci terapie díky pacient-specifické molekulární diagnostice s předpokládaným příznivým socioekonomickým dopadem v léčbě CML.

 

 1. MŠMT- 32267/2015-1 „Studium epigenetických faktorů a tumor-supresorových genů regulujících onkogenní signální dráhy na modelech leukemické hematopoézy“ (2015 – 2017)
 • Účelem projektu je podpora mezinárodní vědecké spolupráce mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze, Praha a Marlene and Stuart Greenebaum Cancer Center, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA na řešení projektu týkajícího se základního výzkumu epigenetických faktorů a tumor-supresorových genů regulujících signální dráhy na modelech leukemické hematopoézy.
 • Projekt podporuje efektivní řešení vytyčených cílů, založené na vzájemně výhodné spolupráci mezi pracovišti, např. provádění analýz se zavedenými technologiemi na jednom či druhém pracovišti.
 • Projekt umožňuje plně rozvinout spolupráci českého výzkumného ústavu s renomovaným světovým pracovištěm provádějícím základní výzkum v oblasti hemato-onkologických onemocnění.

 

 1. IGA MZ ČR NT1389 „Sekvenování nové generace jako nástroj personální medicíny u pacientů s MDS a CML“ (2011-2015)

  Hlavní cíl:
 • využití technologie založené na principu masivního paralelního sekvenování na přístroji nové generace k detekci mutací a polymorfismů, které predikují úspěšnost léčby u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) a chronickou myeloidní leukemií (CML);
 • U pacientů s CML je cílem detekovat mutace v kinázové doméně BCR-ABL1 v ultranízkých hladinách krátce po zaléčení imatinibem (IM) a před převedením na léčbu tyrosin kinázovými inhibitory 2. řady a zjistit souvislosti s rizikovostí rozvoje rezistence na IM či zvolenou léčbu dasatinibem a nilotinibem;
 • dalším úkolem je zjistit asociace mezi odpovědí na léčbu a polymorfismy či mutacemi především v promotorových oblastech genů superrodin kódující influxové (SLC) a efluxové (ABC) buněčné transportéry léků.

 

 1. IGA MZ ČR NT11555 „DNA fingerprinting u chronické myeloidní leukémie“ (2010 - červen 2015)

  Hlavní cíl:
 • vytvořit pomocí metody AFLP (amplifikace fragmentů délkových polymorfismů) unikátní DNA fingerprinty související s CML, s odezvou na léčbu a s lékovou rezistencí;
 • získané DNA profily CML korelovat se známými patofyziologickými znaky;
 • nalézt společný AFLP marker/y CML, zjištěné markery charakterizovat a identifikovat nové genetické faktory přispívající k patogenezi CML či rezistenci k léčbě.

  Sekundární cíle:
   
 • ultrahluboká detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL1;
 • ultracitlivá amplikonová resekvenace pomocí sekvenování nové generace, vyhodnocení přínosu pro klinickou praxi;
 • charakterizace specifické přestavby BCR-ABL1 na úrovni DNA pro potřeby monitorování minimální reziduální nemoci.

 

 1. Institucionální záměr ÚHKT
  V rámci institucionálního záměru naše laboratoř řeší tyto vytyčené výzkumné směry:

  a. Studium regulačního vztahu mezi molekulami miR-150, MYB a BCR-ABL1 v patogenezi CML (ve spolupráci s prof. Tomášem Stopkou, BIOCEV; prof. Danilem Perrottim, University of Maryland, Baltimore, USA)
 • Studujeme, zda hladiny mikroRNA miR-150 v hematopoetických kmenových a progenitorových buňkách (HSPC) CML regulují na MYB závislou aktivitu onkogenních drah.
 • Domníváme se, že tento mechanismus může ovlivňovat rezistenci HSPC chronické myeloidní leukémie k TKI a současně s poškozenou kontrolou závislou na p53 regulovat transformaci z chronické fáze do blastického zvratu CML.

  b. Studium mechanismu rozvoje rezistence vůči inhibitorům tyrozinových kináz (ve spolupráci s Dr. Ondřejem Tomanem a Doc. Danielem Vyoralem; s laboratoří CLIP FN Motol; Prof. Peterem Valentem, Internal Medicine I, Medical University of Vienna, Vídeň)
 • Studujeme mechanismy rezistence, které si BCR-ABL1 pozitivní buněčné linie CML vytváří při vystavení účinku inhibitorů tyrozinových kináz.
 • Cílem je pochopit mechanismus rozvoje mutací v kinázové doméně BCR-ABL1 a zjistit možnosti genetické nebo/a epigenetické predispozice k rozvoji tohoto typu rezistence vůči léčbě inhibitory tyrozinových kináz u pacientů s CML.

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete