Menu
Laboratoře

Oddělení biochemie

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Oddělení biochemie se dlouhodobě v rámci výzkumu zabývá změnami ve složení a funkci nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek obsažených v krvi, ke kterým dochází u onkohematologických onemocnění, u poruch hemostázy a u trombózy např. v rámci kardiovaskulárních onemocnění. 

Sledujeme vztahy mezi jednotlivými složkami koagulační kaskády, od sledování aktivit serinových proteáz podílejících se na vzniku fibrinové sítě, struktury vzniklé sítě, až po fibrinolýzu. Zjišťujeme získané i dědičné mutace fibrinogenu a hledáme vztah mezi změněnou strukturou a jeho vlastnostmi. Metodicky využíváme nové přístupy ke studiu onemocnění v podobě spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) pro metabolomiku a proteomiku. Dále využíváme 3D zobrazení, sledování interakcí v reálném čase a teoretické metody strukturní biologie, jako je molekulární modelování a molekulární dynamika. Cílem naší výzkumné práce je objasnění fyziologických a patofyziologických pochodů u vybraných chorob a dále využití těchto  poznatků v diagnostice či v monitorování léčby. 

V rámci rutinních vyšetření oddělení nabízí spektrofotometrické stanovení volného hemoglobinu v plazmě (akreditovaná metoda), SRA test pro stanovení heparinem indukované trombocytopenie (HIT), genetické a funkční vyšetření fibrinogenu, stanovení malondialdehydu (MDA), a monitorování hladin léčiv (TDM, Therapeutic Drug Monitoring) metodou LC-MS/MS pro stanovení 8-methoxypsoralenu (8-MOP), busulfanu, inhibitorů tyrozinových kináz (TKI), a nově i antimykotik (posakonazol, vorikonazol, isavukonazol). 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete