Menu
Laboratoře

Morfologicko-cytochemická laboratoř

Pracoviště je začleněno v Komplementu laboratoří ÚHKT. Kontinuálně obhajuje nezávislé a nestranné posouzení odborné způsobilosti Komplementu laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189, jejíž aplikaci ověřuje Český institut pro akreditaci. Vyšetřovací metody v rozsahu akreditace jsou definovány přílohou Osvědčení o akreditaci v aktuální verzi, ta je dostupná na webových stránkách ÚHKT.

Laboratoř vyšetřuje v rutinním režimu pro pacienty ambulance a lůžkových oddělení ÚHKT krevní obraz včetně přístrojového a manuálního rozpočtu leukocytů, cytologicky hodnotí nátěry periferní krve, aspirátu kostní dřeně, dále početně a cytologicky hodnotí tělní tekutiny (mozkomíšní mok, pleurální tekutina, ascites, tekutina z bronchoalveolární laváže) a stanovuje sedimentaci erytrocytů. Celkem dvanáct cytochemických vyšetření umožňuje přesnou cytologickou diagnostiku nátěrů aspirátu kostních dření. Laboratoř v rámci svých kompetencí provádí též konziliární vyšetření aspirátu kostních dření (2. čtení), a to i ve statimovém režimu. Úzce spolupracuje s MUDr. V. Camprem z Ústavu patologie a molekulární medicíny při 2. LF UK ve FN Motole v rámci konzultací histologických nálezů a při stanovení konečné diagnózy.

Laboratoř je vybavena dvěma analyzátory krevních obrazů (SYSMEX XN 10 a SYSMEX XN20), nátěrovým a barvícím automatem, a přístroji na digitální morfologii. Analyzátor XN20 měří a vyhodnocuje i jiné parametry krevního obrazu než běžné analyzátory, například nezralé destičky, které jsou důležité při diferenciální diagnostice trombocytopenií. Nátěry a barvení jsou prováděny na automatu SP10i. Na cytologickém hodnocení nátěrů periferní krve se v rutinním režimu využívají dva digitální přístroje (DM96 a DI60), které pracují na principu digitálního přenosu dat (fotografií jednotlivých buněk); pomocí obrázků se hodnotí též morfologie erytrocytů a krevních destiček.

Pracovníci laboratoře pravidelně zajišťují postgraduální výuku morfologie v rámci předatestační přípravy lékařů, VŠ bioanalytiků a laborantů v oboru Hematologie a transfuzní služba a Hematologie a transfuzní lékařství.

Služby laboratoře využívají i vědci při svých projektech (měření parametrů na analyzátoru krevního obrazu, cytologická analýza preparátů).

Laboratoř každoročně úspěšně splňuje podmínky externího hodnocení kvality; využívá vzorky od firmy SEKK s. r. o., a to pro cyklus krevní obraz s analyzátorovým diferenciálem, mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve, retikulocyty na analyzátoru, nátěr kostní dřeně a nátěr periferní krve ve fotografii. Je jednou z deseti referenčních laboratoří SEP (skupina expertních pracovišť) pro mikroskopickou analýzu nátěru periferní krve v rámci SEKK, s. r. o.

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle Zákona o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

Důvěra a vysoké zabezpečení údajů je jednou ze základních priorit v rámci činnosti Komplementu laboratoří ÚHKT. Zavedené postupy probíhají v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací je dostupných na webových stránkách ÚHKT.  


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete