Menu
ÚHKT

RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

vedoucí oddělení imunologie

Tel: +420 221 977 269
Email: Sarka.Nemeckova@uhkt.cz

Pracoviště:

Granty

Analýza T buněk proti BK polyomaviru a lidskému adenoviru u příjemců haploidentického štěpu s hemoragickou cystitidou
Reg. číslo
AZV 17-31593A
Název
Analýza T buněk proti BK polyomaviru a lidskému adenoviru u příjemců haploidentického štěpu s hemoragickou cystitidou
Trvání
2017 – 2020
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Cílem je analyzovat rizikové faktory zodpovědné za růst případů hemoragické cystitidy (HC) u onkohematologických pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT), což by mělo pomoci při hledání osob s vysokým rizikem HC. Hlavními analyzovanými faktory budou typ imunosupresivní terapie pro prevenci reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) aplikované po transplantaci, spojitost s haploidentickou HSCT, přítomnost infekce viry BKV a AdV a stav protivirové buněčné imunity. Analýza anti-virové specifické T buněčné odpovědi u pacientů s HC s infekcí BKV a AdV umožní určit protektivní hladinu anti-virových efektorových T buněk a charakterizovat fenotyp, funkční aktivitu a antigenní specifitu T buněk odpovědných za virologickou a klinickou odpověď. Výsledky studie jsou nepostradatelné pro zavedení a optimalizaci protokolů pro expanzi antivirových T buněk využitelných pro adoptivní imunoterapii oportunních virových infekcí ohrožujících dospělé i dětské pacienty po transplantaci HSCT.
Ex vivo stimulace buněčné imunity pomocí mRNA u pacientů s vysokým rizikem onemocnění, způsobeného lidským cytomegalovirem (HCMV) po transplantaci hematopoetických kmenových buněk
Reg. číslo
IGA MZd NT 13898-4
Název
Ex vivo stimulace buněčné imunity pomocí mRNA u pacientů s vysokým rizikem onemocnění, způsobeného lidským cytomegalovirem (HCMV) po transplantaci hematopoetických kmenových buněk
Trvání
2012 – 2015
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Navrhujeme konstrukci mRNA vakcíny proti CMV, která bude sloužit ke stimulaci a namnožení T lymfocytů specifických pro hlavní protektivní virové antigeny a bude využitelná pro monitorování stavu imunity proti CMV u pacientů po transplantaci hematopoetických krevních buněk případně k expanzi T-buněk specifických pro CMV ex vivo pro terapeutické účely. Vakcína bude obsahovat antigen prezentující buňky do nichž se elektroporací vnese rekombinantní mRNA, kódující několik virových antigenů a imunostimulační molekuly usměrňující buněčnou imunitní odpověď k typu Th1. Budeme analyzovat odpověď dárců kmenových buněk, pacientů po HSCT včetně průběhu jejich hladiny DNA CMV, což povede k výběru virových antigenů, které přispívají k protektivitě alespoň u 70% osob bez ohledu na jejich HLA haplotyp. Nalezneme podmínky stimulace T lymfocytů touto vakcínou in vitro, což bude základem pro další vývoj léčivého přípravku v podmínkách správné laboratorní praxe.
Vývoj nových metod buněčné a genové terapie hematologických malignit
Reg. číslo
AZV 15-34498A
Název
Vývoj nových metod buněčné a genové terapie hematologických malignit
Trvání
2015 – 2019
Řešitel
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D., VFN Praha
Spoluřešitel
Anotace
Významné úspěch v oblasti nádorové imunoterapie, kterých bylo dosaženo v nedávné době úspěšně doplňují zavedené léčebné metody hematologických malignit. Tyto nové metody jsou založené na použití modifikovaných T lymfocytů, které exprimují arteficielní signalizační molekulu označovanou jako Chimerický antigenní receptor (CAR), která přesměruje specifitu T lymfocytů na povrchové antigeny přítomné na nádorových buňkách. V tomto projektu navrhujeme vývoj metod léčby leukemií a lymfomů pomocí CAR-lymfocytů. Dále navrhujeme vývoj metody selektivní expanze T lymfocytů specifických na viry EBV, HCMV a adenoviry z dárcovských lymfocytů, které by bylo možné použít pro léčbu akutní infekce u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Cílem projektu je příprava buněk v GMP-kvalitě a preklinická fáze jejich testování.