Menu
ÚHKT

Granty

Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií
Reg. číslo
AZV 15-25809A
Název
Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií
Trvání
2015 – 2018
Řešitel
Doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., FN Brno
Spoluřešitel
Anotace
Molekulární testování v době diagnózy a následné sledování specifických genových aberací představuje standardní součást diagnostickyterapeutického procesu, zejména u cytogeneticky normálních pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML). Kromě rutinně vyšetřovaných znaků se zřejmým prognostickým významem byly nedávno v souvislosti s AML identifikovány nové genové mutace. Sekvenování nové generace má potenciál stanovit frekvenci těchto nově popsaných mutací ve velkém souboru pacientů s AML ze všech hlavních hematologických center České republiky a zjistit vzájemnou koexistenci těchto mutací, což může přinést značné výhody v diagnostice a léčbě pacientů s AML. Možnost definovat oddělené leukemické klony u jednotlivých pacientů dále umožní sledování jejich stavu v průběhu choroby a hodnocení klonality onemocnění. Studium těchto jevů bude podpořeno xenotransplantačními experimenty myších založenými na studiu engraftmentu buněk se známou klonalitou. U vzorků pacientů nesoucích mutaci v regulátorech methylace DNA dále hodnocena úroveň DNA methylace a genové exprese.
Rizikové faktory vzniku rezistence CMV vůči virostatikům u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
Reg. číslo
IGA MZd NT 13691-4
Název
Rizikové faktory vzniku rezistence CMV vůči virostatikům u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
Trvání
2012 – 2015
Řešitel
MUDr. Petr Hubáček, PhD., 2. LF UK Praha
Spoluřešitel
Anotace
Rezistence CMV vůči vorstatikům je zpravidla závažnou komplikací terapie CMV infekce u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). Proto chceme ozřejmit rizikové faktory vzniku CMV rezistence dané klinickými příznaky, imunosupresivní terapií apod., ale také variabilitu CMV, kterou otestujeme pomocí realtime PCR a sekvenace typu slykoproteinu B, glykoproteinu H a UL144. Terapii pak budeme sledovat pomocí měření hladin gancikloviru/valgancikloviru a sledování délky nasazení virostatik. Retrospektivně otestujeme CMV genotypy a přítomnést rezistencí u pacientů po HSCT z let 2002-2011 na Ústavu hematologie a krevní transfúze a Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol a zároveň pro statistickou analýzu od daných pacientů sebereme kliniká data pro testování rizikových faktorů. Při prospektivním sledování mimo výše uvedeného budeme sledovat ještě výskyt této komplikace v dalších centrech historicky rozdílným výskytem rezistence.