Menu
ÚHKT

Výstavba

Vize 2030

Mezi lety 2019 a 2022 proběhla I. etapa rekonstrukce budovy A a novostavba budovy D, pavilonu progresivní medicíny. V roce 2023 bude zahájena II. etapa rekonstrukce budovy A, po jejímž dokončení na začátku roku 2025 bude budova sloužit transfuziologickému úseku.
Zprovozněním této budovy se uvolní prostory, nezbytné pro přestěhování výzkumných laboratoří z budovy C. Po jejich přestěhování a po přestěhování administrativních pracovišť z budov C a E bude možné přistoupit k demolici těchto budov a výstavbě nové budovy C na jejich místě. Budova C bude po svém dokončení v roce 2028 sloužit klinickému úseku. V novostavbě budovy C nalezne své nové místo moderní transplantační jednotka, jednotka intenzivní péče, lůžkové stanice, klinické laboratoře a zázemí kliniky. S novostavbou budovy C bude těsně souviset rekonstrukce severního dvora ÚHKT, který po svém dokončení nabídne kvalitní prostory pro pobyt pacientů, návštěvníků a zaměstnanců.
Na závěr bude zahájena postupná rekonstrukce největší a nejstarší budovy v areálu ÚHKT, památkově chráněné budovy B, kde po dokončení naleznou nové zázemí mj. úseky pro vědu a výzkum, úsek pro provoz a investice a ekonomický úsek. Dokončení rekonstrukce budovy B je plánováno ke konci roku 2030. Po jejím dokončení bude ukončena činnost Úseku pro výstavbu, který tímto naplní svůj účel.

Podrobněji k jednotlivým stavebním akcím, které jsme nedávno ukončili nebo právě probíhají

Objekt A – I. etapa rekonstrukce

Rekonstrukce památkově chráněné budovy A, sloužící Transfuziologickému úseku ÚHKT, je rozdělena do dvou navazujících etap. V rámci I. etapy, dokončené v roce 2022 byla provedena rekonstrukce části prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží východního křídla budovy, zahrnující mj.prohloubení základů a rozšíření prostor v 1. PP (včetně napojení na novou přístavbu budovy D pod vjezdem do areálu), rozsáhlých dispozičních úprav v celé řešené části budovy a výměny veškerého technického vybavení budovy. Součástí I. etapy rekonstrukce bylo zřízení nové mrazové komory. II. etapa rekonstrukce, jejímž předmětem je řešení zbývající části budovy, bude zahájena v roce 2023 s plánovaným termínem dokončení do konce roku 2024. Autorem architektonického návrhu rekonstrukce je Ing. arch. Václav Čermák. Projektantem byla fy KANIA a.s., stavbu zhotovilo sdružení společností Zlínstav a. s. a GEOSAN GROUP a. s., technický dozor stavebníka vykonávala společnost Area Prague s.r.o.

Budova B

Vedle běžných drobných stavebních úprav památkově chráněné budovy B probíhala v průběhu roku 2022 realizace rekonstrukce chladové komory ve 3. NP (odstranění stávající vestavby chladové komory a dodávka nové) a příprava rozsáhlejšího stavebního záměru, dotýkajícího se 1. NP východního křídla budovy, jehož předmětem je zřízení nových transplantačních ambulancí a úprava prostor pro laboratoře biobankingu. Tento záměr bude realizován a dokončen v průběhu roku 2023.

Budova D

V polovině roku 2022 byla dokončena novostavba budovy D dle architektonického návrhu Ing. arch. Václava Čermáka, trvající od roku 2019. Moderní novostavba má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží, zastřešení je provedeno plochou pochozí střechou.
Část budovy, prostupující z 2. PP až do 2. NP, zabírá prostor centrálního skladu ÚHKT, kde je skladovaný materiál uložen v moderním automatizovaném zakladačovém systému. V nadzemní části se dále nachází provoz ústavní lékárny, gastroprovoz, v současné době nabízející snídaně a obědy, seminární místnost a pracovny lékařů a laborantů Oddělení buněčné terapie. V podzemní části, která svým rozsahem zasahuje pod plochu dvora mezi budovami A, B a D je vedle prostorů se zakladači a části provozu lékárny umístěn kryosklad, sloužící pro uskladnění vzorků, krevních derivátů a dalších látek ve velmi nízkých teplotách a související zásobníky kapalného dusíku, laboratoře čistých prostor Oddělení buněčné terapie a centrální šatny pro zdravotnický personál klinické a transfúzní části a část lékárny.
Projektantem byla fy KANIA a.s., stavbu zhotovilo sdružení společností Zlínstav a. s. a GEOSAN GROUP a. s., technický dozor stavebníka vykonávala společnost Area Prague s.r.o.
Na hlavním schodišti budovy bylo v květnu 2022 instalováno umělecké dílo Triumph, autorem díla je David Nosek.

Venkovní plochy

V rámci I. etapy rekonstrukce budovy A a přístavby budovy D byla provedena mj. oprava části předního dvora (mezi budovami A, B a D). Na zadním dvoře (mezi budovami B, C, E a F) byla provedena rekonstrukce většiny povrchu vnitřní areálové komunikace pro pěší a motorová vozidla. Pokračování rekonstrukce povrchů komunikace je plánováno na jaro 2023.