Menu
Pro zdravotníky

Seznam klinických studií

1. 200500129499 / CA180034
Randomizovaná, multicentrická,
otevřená studie fáze 3 s BMS354825 při perorálním podávání 50mg nebo 70mg 2x denně
nebo 140mg a 100 mg 1x denně pacientům s chronickou fází CML Ph+, rezistentních nebo netolerujících imatinib.

2. 200600571227 / CA 180056
Otevřená randomizovaná multi-centrická studie fáze 3 srovnávající dasatinib se standardní dávkou
imatinibu (400 mg) u nemocných s nově diagnostikovanou Ph+ CML v chronické fázi onemocněni.

3. 200700020834 / CAMN107/ CA 2303
Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze 3, srovnávající imatinib v dávce 400 mg
denně s nilotinibem 800mg denně u dospělých pacientů s Ph+ CML v chronické fázi.

4. 200901777519 / CAMN107EIC01
Fáze IIb, multicentrická, openlabel studie nilotinibu u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromosom pozitivní a/nebo BCRABL pozitivní CML
v chronické fázi (ENEST1st).

5. PETHEMA LPA 2005/HO VON 79 APL
Indukce remise pomocí ATRA a idarubicinu a konsolidace stratifikovaná podle rizika užitím
ATRA a na antracyklinech založené chemoterapie (idarubicin/mitoxantron) s přidáním AraC pro vysoce rizikové pacienty.
Udržovací terapie ATRA + nízkodávková chemoterapie (metotrexat+ merkaptopurin) u pacientů s akutní promyelocytarní leukemií.

6. Kvalita života a prediktivní význam stanoveni funkční
zdatnosti u staršich/komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií/ lymfomem z malých lymfocytů léčených nízko
dávkovaným fludarabinem s cyklofosfamidem ± rituximabem.

7. 201002447339 / INC424 A2401:
Otevřené, multicentrické, klinické hodnocení zpřístupňující léčbu přípravkem INC424 pacientům s primární myelofibrózou (PMF) nebo postpolycytemickou myelofibrózou (PPV MF) nebo posttrombocytemickou myelofibrózou (PET MF))

8. 201002228698 / TT30PNH002:
Fáze I studie hodnotící bezpečnost a farmakokinetiku jedné vzestupné dávky TT30 u subjektů
s paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH)


9. 200901652214 / 20090160:A
Multicenter, Randomised, Double-blind, Placebocontrolled Study of Darbepoetin alfa for the Treatment of Anaemic Subjects with Low or Intermediate1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS).

10. 201001998735 / 20080435:
Jednoramenné intervenční klinické hodnocení fáze II sledující změny hladin trombocytů a počet remisí u dospělých pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou (ITP)
užívajících romiplostim.

11. 201100011419 / TRC114968:
Třídílné hodnocení eltrombopagu u trombocytopenických pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s akutní myeloidní leukemií (část 1: otevřená, část 2: randomizovaná, dvojitě zaslepená, část 3: prodloužená). ASPIRE: A Study of Eltrombo Pag In Myelodysplastic SyndRomes and Acute Myeloid Leukemia

12. 200800456210 / BUM5/
GVH: Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III, následované nezaslepenou fází, ověřující účinnost a snášenlivost rozpustných tablet budesonidu 3mg u pacientů s rezistentní chronickou orální GvHD.

13. 200901151324 / CC5013MDS005
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III s paralelními skupinami za účelem porovnání účinnosti a bezpečnosti
přípravku Lenalidomid (Revlimid) v porovnání s placebem u subjektů s anemií závislou na transfuzi v důsledku MDS s nízkým až středním1 rizikem dle IPSS bez delece 5q[31] neodpovídajících či refrakterních na látky stimulující erytropoézu


14. 201200247134 / AZAMDS003:
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního azacytidinu plus nejlepší podpůrné
péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržovací léčby u pacientů s akutní myeloidní leukémií v úplné remisi.

15. 201200135538 / AP2453412301:
Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 3 podávání přípravku Ponatinib versus Imatinib dospělým pacientům s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní
leukémií v chronické fázi

16. 200600685237 / CALGB 10603/CTSU/C10603/PKC412/A2301:
Randomizované, dvojitě zaslepené hodnocení (fáze III) indukční (daunorubicin/cytarabin) a konsolidační (vysoké dávky cytarabinu) chemoterapie kombinované podáváním buď přípravku
Midostaurin (PKC412) (IND#101261) nebo placeba u pacientů do 60 let s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií s FLT3 mutací

17. 200600047114 / TRA105325:
EXTEND (Eltrombopag eXTENded Dosing Study): An extension study of eltrombopag olamine (SB497115GR) in adults, with idiopathic trombocytopenic purpura (ITP), previously enrolled in an eltrombopag study.

18. 201001831475 / MT103203
Konfirmační multicentrická studie s jedním ramenem k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti protilátky blinatumomabu
BiTE u dospělých pacientů s minimálním reziduálním onemocněním (MRD) Bprekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií.

19. 201300053610 / 00103311:
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost protilátky BiTE® (blinatumomab) ve srovnání se standardní chemoterapií u dospělých s relabující
/ refrakterní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) z prekurzorů B buněk (klinické hodnocení TOWER)/


20. 201200345728 / CC486AML001:
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního azacytidinu plus nejlepší podpůrné
péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržovací léčby u pacientů s akutní myeloidní leukémií v úplné remisi.

21. 201200423921 / PAC325:
Randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 3: perorálně podávaný Pactritinib ve srovnání s nejlepší dostupnou léčbou pacientů s primární myelofibrózou, postpolycytemickou
myelofibrózou a myelofibrózou po esenciální trombocytémie.


22. 201200525918 / PROUDPV:
Otevřená multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie fáze 3 s paralelními rameny hodnotící účinnost a bezpečnost AOP2014 ve srovnání s hydroxyureou u pacientů
s polycytemií vera.

23. 201100044022 /
Multicentrická studie hodnotící trvání molekulární remise u CML po vysazení léčby T.


Rychlý kontakt

Koordinátorka transplantace kostní dřeně
+420 221 977 486

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Lůžková oddělení
Non stop provoz

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete