Menu
ÚHKT

Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.

vědecký pracovník

Tel: +420 221 977 102
Email: Vojtech.Sroller@uhkt.cz

Granty

Studium nového lidského polyomaviru objeveného v carcinomech Merkelových buněk
Reg. číslo
GA ČR P304/10/1511
Název
Studium nového lidského polyomaviru objeveného v carcinomech Merkelových buněk
Trvání
2010 – 2012
Řešitel
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
Spoluřešitel
Anotace
Nový lidský polyomavirus, označený jako MCPyV, byl nedávno objeven v karcinomu z Merkelových buněk. Vysoká četnost výskytu a způsob integrace virové DNA v karcinomu z Merkelových buněk ukazuje že MCPyV může hrát zásadní roli při jeho vzniku. Předkládaný projekt je zacílen na získání znalostí o biologických vlastnostech MCPyV a jeho prevalenci v České republice. Studie zahrnuje konstrukce vektorů pro produkci jednotlivých virových proteinů v hmyzích a savčích buňkách a přípravu specifických protilátek. Budou studovány vlastnosti virových proteinů, interakce s buněčnými strukturami a funkce. Z hmyzích buněk produkujících proteiny kapsidy budou připraveny pseudokapsidy (VLPs) a použity jako antigen k testování protilátek proti polyomaviru MCPyV u imunokompetentních a imunosuprimovaných jedinců z České republiky. V DNA izolované ze vzorků karcinomu z Merkelových buněk bude zjišťována přítomnost DNA viru MCPyV.