Menu
ÚHKT

RNDr. Hana Votavová , Ph.D.

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 306
Email: Hana.Votavova@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

V ÚHKT působí od roku 1999, kdy zahájila doktorandské studium, od jehož ukončení zde působí jako vědecký pracovník na Oddělení molekulární genetiky. V rámci své vědecké činnosti se zabývá především aplikací microarray metod do hemato-onkologie a jejich využití pro diagnostické a prognostické účely. Od roku 2002 se věnuje také pedagogické činnosti ve spolupráci s 1. LF UK a od roku 2005 je školitelkou pro studenty Přírodovědecké fakulty UK.

Odbornost

Optimalizace a aplikace microarray metod v hemato-onkologii

Studium genové exprese pomocí microarrays (Illumina systém)

Inhibice genové exprese zprostředkovaná siRNA u primárních buněk a buněčných leukemických linií

LabMAP Luminex technologie – detekce SNP a analýza genové exprese

Studium odlišné exprese microRNA u hematologických onemocnění

Využití toxikogenomiky při studiu mechanismů působení cizorodých látek v životním prostředí na maternální a fetální tkáně

Vzdělání

2005 atestace (Vyšetřovací metody v lékařské genetice – molekulární genetika)

2003 PřF UK Praha, (RNDr., Ph.D.)

1999 PřF UK Praha, (Mgr.)

1996 PřF UK Praha, (Bc.)

Výuka

1. LF UK oborová rada čís. 4 Biochemie a patobiochemie v biomedicíně

od r. 2002 – „Praktický kurz microarray technik“