Menu
Vzdělávání

Soutěž o nejlepší prezentaci na konferenci doktorandů ÚHKT

Předseda Vědecké rady ÚHKT prof. Jan Dyr vyhlásil soutěž o nejlepší prezentaci na konferenci doktorandů ÚHKT, která proběhne 26. února 2016.

 • Termín vyhlášení:  11. 1. 2016
 • Termín konání:  26. 2. 2016, posluchárna budova C
 • Termín odevzdání souhrnů:  7. 2. 2016 (zasílejte Bc. Haně Vaňkové)
 • Zadání: prezentace vlastních výsledků za předchozí rok (2015), končící studenti prezentují souhrn výsledků za celou dobu studia (mimosoutěžní sekce)
 • Účast na konferenci je povinná pro všechny doktorandy ÚHKT a pro jejich školitele.
 • Souhrn: max. 3000 znaků včetně mezer, velikost písma 11, řádkování 1,5
 • Délka příspěvku: 10 min, 5 min diskuse
 • Hodnotící komise: předseda – RNDr. K. Kuželová, Ph.D. (složení bude upřesněno)
 • Kritéria: kvalita, produktivita, tvořivost, relevance, podíl vlastní práce na prezentovaných výsledcích
 • Ocenění: peněžní (10 000 Kč), 1 – 3 práce (podle kvality)

PROGRAM KONFERENCE POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ ÚHKT

9.00–9.10 Zahájení (Prof. Ing. J. E. Dyr, DrSc)

9.10–10.15 Myelodysplastický syndrom a železo v kardiomyocytech (moderuje Adam Obr)

 • Jan Válka: Role DNA reparačních mechanismů v patogenezi myelodysplastického syndromu
 • Zuzana Horáková: Vliv účinků chelátorů železa na buňky pacientů s myelodysplastickým syndromem
 • Jaromír Novák (v zast.): Studium posttranslačních modifikací bílkovin pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie

 • Radka Bokorová (v zast.): Štúdium expresie cereblonu u pacientov s MDS s del(5q)
 • Matyáš Krijt: Analýza kardiomyocytárního iron-omu pomocí 55Fe metabolického značení následovaného nativní elektroforézou a detekcí na přístroji Phosphorimager

10.15–11.30 Chronická myeloidní leukémie (moderuje Iva Kaštánková)

 • Monika Jarušková: Hledání polymorfismů v promotorových oblastech genů superrodin transportérů SLC a ABC a jejich souvislostí se vznikem rezistence na léčbu 1. linie u pacientů s chronickou myeloidní leukémií
 • Václava Polívková: Mechanismy rezistence k léčbě chronické myeloidní leukémie inhibitory tyrozinových kináz
 • Klára Šrůtová: Funkce vybraných mikroRNA v BCR-ABL pozitivních leukemických buňkách
 • Tereza Kabíčková: Exosomy a label free proteomika buněk chronické myeloidní leukémie rezistentních na tyrozinkinázové inhibitory
 • Ondřej Mitrovský: Úloha heat shock proteinů a jejich interakčních partnerů v patogenezi chronické myeloidní leukémie

13.00–13.30 Přednáška vítěze soutěže o nejlepší práci mladého badatele

13.30–14.15 HPV a interaktomika (moderuje Monika Beličková)

 • Zuzana Vojtěchová: Expresní profil miRNA v HPV pozitivních a negativních tonsilárních nádorech
 • Simona Simonidesová: Epidemiologická studie prevalence HPV ve zdravé populaci
 • Ondřej Pastva: Interaktomika u onko-hematologických onemocnění

14.15–15.00 Souhrnné prezentace – závěr studia

 • Iva Kaštánková: Kombinovaná imunoterapie proti nádorovému antigenu Aurka
 • Adam Obr: Analýza interakcí hematopoietických buněk s proteiny extracelulární matrice
 • Monika Beličková: Myelodysplastický syndrom – hledání molekulární podstaty

Provozní doba

Knihovna
Po – Pá:
8:00–16:00

Referát pro vzdělávání
Po – Pá:
8:00–16:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete