Menu
Věda a výzkum

Aktuálně řešená problematika

  • Projekt BPDCN:

Pokyny
Průvodka vzorku – sekundární vzorek
Informovaný souhlas pacienta​ 

  • IGA MZd   NT13836-4: Studium patogeneze myelodysplastického syndromu u pacientů s izolovanou aberací del(5q) a analýza účinku lenalidomidu (2012-2015). Cílem projektu je přispět k objasnění mechanismu patogeneze 5q – syndromu studiem exprese genů (EKLF, Fli1, TP53, HDM2, PU.1, NF-κB a IL6), které hrají v tomto mechanismu důležitou úlohu. Naším druhým záměrem je objasnění mechanismu účinku účinné imunomodulační látky lenalidomidu u pacientů s 5q- syndromem ve srovnání s MDS o nízkém riziku a s normálním chromozomem 5.
  • IGA MZd   NT 13847-4: Diagnostický a prognostický význam vybraných microRNA pro myelodysplastický syndrom (2012 – 2015). Cílem projektu je testování využitelnosti buněčných miRNA jako molekulárních markerů vhodných pro diagnostické a prognostické účely a pro monitorování pacientů s MDS během léčby imunomodulačními a hypometylačními látkami.
  • IGA MZd  NT13899/FD:  Sekvenování nové generace jako nástroj personální medicíny pacientů s myelodysplastickým syndromem a chronickou myeloidní leukemií (2012 – 2015). Cílem projektu je využití molekulární high-technologie jako nástroje pro individualizaci terapie MDS a CML, které budou využity k detekci různých mutací vznikajících v těchto onemocnění a souvisí například s rozvojem rezistence na léčbu.
  • IGA MZd   NT14377/FD: Predikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky (2013 – 2015). Projekt je zaměřen na sestavení genového profilu z CD34+ buněk pacientů s MDS, který by predikoval úspěšnost demetylační léčby.
  • IGA MZd  NT14539: XGENE.ORG -- veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA a metylačních dat (2013 – 2015) – spoluřešitelský projekt s ČVUT Praha. Projekt významně funkčně rozšiřuje stávající podobu veřejného XGENE.ORG web nástroje s cílem umožnit kombinaci a souhrnné vyhodnocení uživatelských mRNA, miRNA a metylačních dat.
  • AZV 15-25809A: Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií (2015-2018) – spoluřešitelský projekt s FN Brno. Sekvenováním nové generace bude vyšetřena frekvence mutací na velkém souboru pacientů s AML ze všech hlavních hematologických center České republiky a popsána vzájemná koexistenci těchto mutací, což může přinést značné výhody v diagnostice a léčbě pacientů s AML. U vzorků pacientů nesoucích mutaci v regulátorech metylace DNA bude hodnocen vliv těchto mutací jak na úroveň metylace DNA a tak na úroveň genové exprese.
  • Studium exprese dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) na celogenomové úrovni u pacientů s MDS pomocí microarrays, neboť profil lncRNA dosud nebyl u MDS detailně popsán, a dále testování jejich využitelnosti pro klinickou praxi na úrovni jednotlivých molekul za účelem zlepšení prognostikace a monitorování pacientů
  • Úloha cereblonu (CRBN) v patogenezi pacientů s nízkorizikovým  myelodysplastickým syndromem. U pacientů MDS s del(5q) byla zjištěna vysoká hladina mRNA genu pro CRBN, která souvisí s léčebnou odpovědí na imunomodulační terapii lenalidomidem, a zdá se být důležitým biomarkerem při léčbě. Cílem studie je posouzení hladiny CRBN jako biomarkeru také u non-del(5q) nízkorizikových MDS závislých na transfuzích a u skupiny pacientů MDS s del(5q) a současně trizomií chromozomu 8.
  • Studium role DNA reparačních mechanismů v patogenezi myelodysplastického syndromu. Cílem projektu je odhalit alterované geny zapojené do mechanismů DNA reparace u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS).

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete